Wyszukaj:
Nasz siding jest odpowiadający najwyższym standardom produkcyjnym, dostępny w bardzo korzystnej cenie. Podbitka i podsufitka dachowa.
Okna praktyczne i zarazem proste rozwiązania tego systemu oraz bardzo dobra jakość wykonania gwarantują wysoki komfort i dużą łatwość użytkowania.
System rynny ciągłe został wprowadzony w USA, a następnie przez różne firmy w innych krajach jako jeden z najlepszych systemów odwadniających.
Kostka, płyty, krawężniki z granitu. Granit, kostka granitowa Kęty, Oświęcim.
Logowanie:      Użytkownik: Hasło:      Rejestracja

Regulamin

REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ROLL-MAX.PL


I. Dane właściciela sklepu.

Przediębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Roll-max Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

32-650 Kęty

ul. Szpitalna 9

zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000222755 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Regon 00243336 , NIP 549-001-40-86

tel./fax 33 845 59 80

e–mail: biuro@roll-max.pl

II. Postanowienia ogólne.

1. Sklep Internetowy www.roll-max.pl zajmuje się handlem materiałami budowlanymi i wykończeniowymi.

2. Realizacja sprzedaży w sklepie Internetowym www.roll-max.pl odbywa się według niniejszego regulaminu.

3. Klientem sklepu Internetowego www.roll-max.pl może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

4. Złożenie zamówienia w sklepie Internetowym www.roll-max.pl oznacza akceptację przez Kupującego zasad sprzedaży wynikających z regulaminu.

5. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu Internetowego roll-max.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

6. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie Internetowym są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Składanie zamówienia.

1. Zamówienia na produkty sprzedawane w sklepie przyjmowane są elektronicznie poprzez stronę internetową sklepu za pomocą udostępnionego formularza zamówienia.

2. Warunkiem dokonania zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza.

3. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i ją akceptuje.

4. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez P.H.U.P. Roll-max.Sp. z o.o., związanych z realizacją zamówień dokonywanych w sklepie Internetowym www.roll-max.pl

5. Zamówienia można składać każdego dnia roku , 24 godziny na dobę.

6. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub przygotowane są do odbioru osobistego w magazynie wskazanym w zamówieniu jeżeli towar nie podlega wysyłce.

IV. Potwierdzenie zamówienia.

1. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzony przez sklep Internetowy automatycznie drogą elektroniczną.

2. Potwierdzone zamówienie jest obowiązujące.

V. Realizacja zamówienia.

1. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzonego zamówienia, z zastrzeżeniem poniższych zapisów.

2. Czas realizacji zamówienia w przypadku wyboru opcji zapłaty przelewem, wynosi 7-14 dni robocze licząc od momentu otrzymania zamówienia i odnotowania zapłaty za zamówiony towar na rachunku bankowym wskazanym Kupującemu. Jeżeli Kupujący wybrał opcję za pobraniem czas realizacji zamówienia wynosi 7-14 dni robocze licząc od momentu otrzymania zamówienia.

3. Czas dostawy zamówienia to około 3-4 dni robocze.

4. P.H.U.P. Roll-max Sp. z o.o. zastrzega sobie zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadkach niezależnych od właściciela sklepu internetowego www.roll-max.pl. O zmianie terminu realizacji zamówienia Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany drogą mailową i będzie miał możliwość wyboru: oczekiwanie na zamówienie lub rezygnacja z zamówienia. W przypadku rezygnacji z zamówienia P.H.U.P. Roll-max Sp. z o.o. w terminie 7 dni od daty rezygnacji z zamówienia dokona zwrotu wpłaty za zamówiony towar na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

5. Zamówienie niezapłacone w terminie 10 dni roboczych od daty jego złożenia przez Kupującego, który wybrał opcję przelewu lub wpłaty na konto bankowe Sprzedającego, zostaje anulowane przez Sprzedającego, o czym Kupujący jest powiadamiany drogą mailową.

VI. Ceny towarów.

1. Wszystkie ceny za produkty/towary podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Są cenami brutto.

2. Sprzedający może dokonywać zmian cen w każdym czasie, przy czym w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta, wiążąca jest cena obowiązująca w momencie składania zamówienia.

3. Ceny poszczególnych produktów znajdują się na stronach internetowych sklepu www.roll-max.pl.

4. Koszty przesyłki pokrywa w całości Klient według obowiązującego cennika zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.

5. Koszt przesyłki podany jest w cenniku usług i zawsze wyświetlany jest podczas składania zamówienia.

6. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem ceny towaru oraz kosztu przesyłki.

7. Przy wysyłce towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują inne ceny przesyłki niż podane w cenniku i są uzgadniane indywidualnie z Klientem. Poza granice państwa polskiego towar nie jest wysyłany za pobraniem.

VII. Formy płatności.

1. Zapłata za zamówiony towar może nastąpić w następujący sposób:
a) za pobraniem pocztowym,

b) przelewem na konto bankowe Sprzedającego,

2. Przy wybraniu opcji zapłaty przelewem należy dokonać wpłaty na niżej wskazany rachunek bankowy Sprzedającego

P.H.U.P. Roll-max Sp. z o.o.

32-650 KĘTY

ul. Szpitalna 9

numery rachunku:

BANK ŚLĄSKI S.A. O/KĘTY - 50 1050 1113 1000 0001 0060 7662

BANK SPÓŁDZIELCZY KĘTY - 35 8120 0003 2001 0016 7152 0001

W tytule przelewu lub wpłaty prosimy podać numer zamówienia

3. Po stwierdzeniu wpływu przelewu lub wpłaty na konto bankowe Sprzedającego lub wyboru opcji „za pobraniem” rozpocznie się proces realizacji Państwa zamówienia. Po jego skompletowaniu zostanie ono wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej jako przesyłka priorytetowa lub ekonomiczna lub przesyłką kurierską w zależności od wybranej przez Państwa opcji . O wysyłce zostaną Państwo powiadomieni odrębnym mailem.

4. Do przesyłki zostanie załączony dokument potwierdzający realizację zamówienia wraz z fakturą lub paragonem (według życzenia Kupującego) .

VIII. Zwrot towaru i reklamacje.

1. Klient może w terminie 14 dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyn rezygnując z towaru zakupionego w Sklepie Internetowym i zwracając zakupiony towar na adres P.H.U.P. Roll-max Sp. z o.o. ul. Szpitalna 9, 32-650 KĘTY. Zwracany towar nie może być używany ani uszkodzony, a także musi posiadać oryginalne opakowanie fabryczne producenta.

2. Klient może dokonać zwrotu zakupionych produktów na zasadach opisanych w powyższym punkcie, jeżeli w terminie 14 (dziesięć) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokona zwrotu odebranych produktów w stanie niezmienionym (produkt nie może być używany ani uszkodzony oraz musi posiadać oryginalne opakowanie fabryczne producenta).

3. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru, Sprzedawca zwraca zapłaconą przez Klienta należność za towar na konto bankowe Klienta w przypadku zapłaty przelewem, lub zwraca wyżej określoną należność przekazem pocztowym w przypadku doręczenia towaru za pobraniem lub wpłaty na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem iż na życzenie Kupującego również w dwóch ostatnich przypadkach zwrot należności może nastąpić na wskazany rachunek bankowy.

4. Klient ma prawo reklamacji zakupionego towaru. Reklamację należy zgłosić Sklepowi Internetowemu www.roll-max.pl pisemnie drogą pocztową lub mailową. W przypadku wyboru drogi pocztowej reklamację należy przesłać na adres: Roll-max 32-650 Kęty, ul. Szpitalna 9.

5. Sklep Internetowy www.roll-max.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni, ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

6. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę drogą mailową lub telefoniczną. W takiej sytuacji odesłanie towaru niezgodnego z zamówieniem, a także ponowna wysyłka do Kupującego, tym razem towaru zgodnego z zamówieniem, odbywa się na koszt Sprzedawcy. Każdorazowo Kupujący zobowiązany jest uzgodnić ze Sprzedawcą drogą mailową lub telefoniczną sposób zwrotu przesyłki.

7. Sklep Internetowy www.roll-max.pl nie przyjmuje przesyłek odsyłanych przez Klienta za pobraniem, za wyjątkiem sytuacji indywidualnie ustalonych z Klientem w przypadku zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem.

IX. Dane osobowe.

1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym www.roll-max.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez P.H.U.P. Roll-max Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętach przy ul. Szpitalnej 9, danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w sklepie Internetowym www.roll-max.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez sklep Internetowy www.roll-max.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

1. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późniejszymi zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2. Zgodne z wyżej wymienioną Ustawą, Klienci sklepu internetowego www.roll-max.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

X. Postanowienia końcowe.

1. Sklep internetowy www.roll-max.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna we wskazanym terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.roll-max.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późniejszymi zmianami).

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z tytułu sprzedaży towarów przez sklep internetowy www.roll-max.pl jest Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta (Kupującego).

5.Niniejszy Regulamin obowiązuje od 20 marca 2014r.